XLIX Sesja Rady Powiatu Powiatu Krotoszyńskiego z 26 lipca 2022 roku

Rada Powiatu Krotoszyńskiego
Czas publikacji: 27 lipca 2022
Długość nagrania: 02:01:19
Liczba odtworzeń: 704
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

13:411.Otwarcie sesji.
15:012.Podjęcie uchwał w sprawie:
14:00a)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie za rok 2021;
14:09b)oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie za 2021 rok;
14:13c)przystąpienia Powiatu Krotoszyńskiego do realizacji programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność” Dostępne mieszkanie;
14:17d)przystąpienia Powiatu Krotoszyńskiego do realizacji programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność” Mieszkanie dla absolwenta;
14:21e)wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Krotoszyńskiego do konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat” w ramach Osi V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020;
14:25f)przystąpienia Powiatu Krotoszyńskiego do realizacji projektu pn. Otwieramy drzwi do kariery uczniom ZSP nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 (WRPO 2014+) Oś priorytetowa 8. Edukacja, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży;
14:59g)zmiany uchwały nr XLII/260/21 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2022 rok;
15:01h)zmiany uchwały nr XLII/259/21 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2022-2025.
15:013.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad