XLV sesja Rady Miejskiej w Tuchowie w dniu 29 czerwca 2022

Rada Miejska w Tuchowie
Czas publikacji: 140 dni 9 godzin temu
Długość nagrania: 04:08:43
Liczba odtworzeń: 192
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
12:192.Przedstawienie porządku obrad.
12:203.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
12:204.Interpelacje radnych.
12:315.Sprawozdanie Burmistrza Tuchowa z działalności w okresie między sesjami.
13:156.Sprawozdanie z działalności Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” sp. z o.o. za 2021 rok.
7.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Tuchów za rok 2021
14:068.Efekty dotychczasowych działań w ochronie powietrza w Gminie Tuchów. Perspektywy i możliwości poprawy.
9.Wyniki kontroli:
a)sołectwa i osiedla;
14:35b)przedszkoli i żłobka.
10.Podejmowanie uchwał:
1)w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tuchów na lata 2022-2026
2)w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Tuchów
3)w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Tuchów
4)w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady handlu w tych miejscach
5)w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/308/2021 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie targowisk na terenie Gminy Tuchów oraz uchwalenia ich regulaminów
6)w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Tuchowa, zasad funkcjonowania oraz wysokości stawek opłat za postój pojazdów samochodowych w tej strefie
7)w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie gminy Tuchów działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami lub prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
8)w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Tuchów
9)w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/239/2020 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 października 2020r. w sprawie przyjęcia regulaminu realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych budynków jednorodzinnych w ramach programu STOP SMOG oraz sposobu i warunków wnoszenia wkładu własnego przez beneficjenta, u którego będzie realizowane przedsięwzięcie niskoemisyjne oraz wysokości tego wkładu
10)w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/184/2020 Rady Miejskie w Tuchowie z dnia 26 lutego 2020 r., w sprawie uchwalenia Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Tuchów
11)w sprawie zmian w uchwale nr XXXIX/371/2021 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuchów na lata 2022-2034
15:5912)w sprawie zmian w uchwale nr XXXIX/372/2021 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 grudnia 2021 r. –uchwała budżetowa Gminy Tuchów na 2022 rok
15:5911.Odpowiedzi na interpelacje.
12.Zapytania i wolne wnioski.
16:1713.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad