Sesja Rady Miejskiej w dniu środa, 22 czerwca 2022

Rada Miejska w Ostrowie Wielkopolskim
Czas publikacji: 141 dni 4 godziny temu
Długość nagrania: 07:14:40
Liczba odtworzeń: 260
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

09:08IOtwarcie.
09:21IIPrzyjęcie porządku obrad.
09:22IIIPrzyjęcie protokołu z XLVIII Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego.
09:23IV Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z działań podejmowanych w okresie od XLVII do XLIX Sesji Rady Miejskiej.
09:23VSprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w okresie międzysesyjnym.
09:24VISprawozdanie z realizacji w latach 2019-2021 „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Ostrów Wielkopolski na lata 2019-2022”.
10:13VIIInterpelacje i zapytania radnych.
VIIIPodjęcie uchwał w sprawie:
11:211.udzielenia Prezydentowi Miasta Ostrowa Wielkopolskiego wotum zaufania,
11:21a)przedstawienie Raportu o stanie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego za rok 2021
11:21b)debata nad Raportem o stanie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego za rok 2021
13:182.zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2021 rok, sprawozdania rocznego Prezydenta Miasta z wykonania budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2021 rok,
13:18a)przedstawienie sprawozdania rocznego Prezydenta Miasta z wykonania budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski,
13:21b)przedstawienie sprawozdania finansowego miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2021 rok,
13:20c)przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
13:20d)zapoznanie się z opiniami komisji merytorycznych w sprawie wykonania budżetu miasta,
13:20e)zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej,
13:20f)zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej,
13:20g)dyskusja,
13:203.absolutorium dla Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2021 rok,
14:094.zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2022-2045
14:105.zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.
14:116.przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu pomiędzy ul. Graniczną a ul. Słoweńską.
14:127.zmiany uchwały nr XXI/244/2020 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski
14:148.zmiany uchwały nr XXI/245/2020 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
14:159.zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Ostrów Wielkopolski przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Ostrów Wielkopolski
14:1610.zmiany uchwały nr XLVIII/527/2022 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie zaliczenia drogi w rejonie ul. Staroprzygodzkiej do kategorii dróg gminnych.
14:1811.przekształcenia Przedszkola nr 2 Jarzębinka przy ulicy Staroprzygodzkiej 112a w Ostrowie Wielkopolskim poprzez zmianę siedziby
14:1812.przekształcenia Przedszkola nr 12 Tęcza przy ulicy Andersa 15 w Ostrowie Wielkopolskim poprzez zmianę siedziby
14:1913.zmiany uchwały Nr XX/239/2020 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 lutego 2020r. w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim.
14:2414.oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ostrowie Wielkopolskim za rok 2021
14:2515.zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ostrowie Wielkopolskim za rok 2021
15:2916.zaopiniowania projektu Audytu krajobrazowego województwa wielkopolskiego.
15:3317.zmiany Uchwały Nr XLVIII/529/2022 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie ustalenia cen za korzystanie z Basenu Miejskiego.
15:3618.uchwalenia "Regulaminu korzystania z jachtu żaglowego Sigma 600 Club.
15:50IXOdpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
16:19XWolne wnioski i informacje.
16:20XIZakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad