XLIV Sesja Rady w dniu czwartek, 30 czerwca 2022

Rada Gminy Sędziejowice
Czas publikacji: 15 lipca 2022
Długość nagrania: 01:58:33
Liczba odtworzeń: 500
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przedstawienie proponowanego porządku obrad.
3.Zgłaszanie uwag do protokołu z obrad XLIII Sesji Rady Gminy.
4.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności w okresie między sesjami.
5.Informacja o działalności Wójta Gminy, Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych w okresie międzysesyjnym.
6.Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Sędziejowice w roku 2021:
1)przeprowadzenie debaty nad raportem;
2)głosowanie nad udzieleniem Wójtowi Gminy Sędziejowice wotum zaufania - podjęcie uchwały.
7.Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Sędziejowice:
1)zapoznanie się z uchwałą Nr I/57/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 2 czerwca 2022 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu Gminy Sędziejowice z wykonania budżetu za 2021 rok;
2)zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sędziejowice za 2021 r., sprawozdaniem finansowym oraz informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Sędziejowice – podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Sędziejowice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok;
3)zapoznanie się z uchwałą Nr 1/22 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sędziejowice z dnia 2 czerwca 2022 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Sędziejowice za 2021 r.;
4)zapoznanie się z uchwałą Nr I/80/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sędziejowice o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Sędziejowice za 2021 rok
5)podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sędziejowice za 2021 r.
8.Podjęcie uchwał w sprawie:
1)zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2022-2034;
2)dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2022 r.;
3)określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sędziejowice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
4)określenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
5)zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Sędziejowice na lata 2021-2026";
6)uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sędziejowice";
7)nadania statutu Gminnej Jednostce Usług Komunalnych w Sędziejowicach;
8)ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Sędziejowice na rok szkolny 2022/2023;
9)uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Sędziejowice na lata 2022-2024;
10)ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Sędziejowice uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych szkoleniach lub ćwiczeniach.
9.Wolne wnioski i informacje.
10.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad