Lista obecności na posiedzeniu

Sesja Rady w dniu środa, 22 czerwca 2022

Rada Miejska Konstancin-Jeziorna
Czas publikacji: 12 lipca 2022
Długość nagrania: 07:48:32
Liczba odtworzeń: 897
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Miejskiej.
5. Wystąpienia mieszkańców.
6. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
7. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami oraz o sytuacji finansowej gminy,w tym realizacji planu dochodów i wydatków budżetowych oraz należności i zobowiązań.
8. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej o pracy między sesjami.
9. Przedstawienie raportu o stanie gminy Konstancin-Jeziorna za rok 2021.
10. Debata nad raportem:
1.Głosy radnych
2.Głosy mieszkańców
11. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Konstancin-Jeziorna wotum zaufania.
12. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna za 2021 rok.
13. Zapoznanie z informacją o stanie mienia gminy za rok 2021.
14. Odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna za 2021 rok.
15. Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy Konstancin-Jeziorna za rok 2021.
16. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna za rok 2021.
17. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium.
18. Dyskusja.
19. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutoriom Burmistrzowi Gminy Konstancin-Jeziorna za 2021 rok.
20. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2022.
21. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2022-2028.
22. Projekt uchwały w sprawie nadania drodze wewnętrznej stanowiącej działki ewidencyjne nr 326 i 331 z obrębu 03-32 w mieście Konstancin-Jeziorna, nazwy ,,Krokusowa”.
23. Projekt uchwały w sprawie nadania drodze wewnętrznej stanowiącej działki ewidencyjne nr 322, 333/4, 333/9, 6/2 i 6/4 z obrębu 03-32 w mieście Konstancin-Jeziorna, nazwy ,,Botaniczna”.
24. Projekt uchwały o zmianie uchwały Rady Gminy Konstancin-Jeziorna Nr 290/I/58/94 z dnia 22 kwietnia 1994 r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie miasta Konstancin-Jeziorna w obrębach 01-12, 01-11,01-19, 01-20, 01-21, 01-17 oraz w sołectwie Kierszek.
25. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia kierunku działania Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna.
26. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2021 rok Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Konstancinie-Jeziornie.
27. Projekt uchwały w sprawie ustalenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Konstancin-Jeziorna na rok szkolny 2022/2023.
28. Projekt uchwały w sprawie zapewnienia możliwości udziału w kursach językowych i w innych formach nauki języka polskiego dzieciom i młodzieży – uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna.
29. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 443/VIII/33/2021 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii rozwoju gminy Konstancin-Jeziorna do 2030 roku.
30.Projekt uchwały w sprawie przekazania petycji Fundacji im. Nikoli Tesli do rozpatrzenia według właściwości ( BRM 484/2021)
31. Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z przeprowadzonej kontroli dotyczącej prześledzenia wysokości wynagrodzenia burmistrza i jego składników, na przestrzeni całego okresu pełnienia przez niego funkcji burmistrza gminy.
32. Korespondencja.
33. Zamknięcie obrad i ustalenie terminu następnej sesji.
34.wniosek aby z powyższego projektu uchwały z § 2.1. wykreślić słowa „ o obszarze 1200 m2”. Tym samym § 2.1. otrzyma brzmienie: „ Pozytywnie opiniuje kierunek działania Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna zmierzający do wydzierżawienia od Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Zygmunta w Słomczynie nieruchomości stanowiącej część działki ewidencyjnej nr 34 z obrębu 0021 Słomczyn w gminie Konstancin-Jeziorna, z przeznaczeniem pod budowę strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Słomczynie, na okres 25 lat.”
35.wniosek o zmianę w porządku obrad: w pkt 30 wprowadzić : Projekt uchwały w sprawie przekazania petycji Fundacji im. Nikoli Tesli do rozpatrzenia według właściwości ( BRM 484/2021)
pokaż cały porządek obrad