Sesja Rady w dniu wtorek, 31 maja 2022 - wersja z napisami

Rada Gminy Redzikowo
Czas publikacji: 4 lipca 2022
Długość nagrania: 02:25:01
Liczba odtworzeń: 921
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.1. Sprawy regulaminowe:
a) a/ otwarcie sesji,
b) b/ stwierdzenie prawomocności obrad.
2. 2. Przedstawienie raportu o stanie gminy.
3. 3. Debata nad raportem o stanie gminy.
4. 4. Podjęcie uchwały:
a) - druk Nr 1 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Słupsk wotum zaufania za 2021 rok.
5. 5. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2021.
6. 6. Dyskusja nad przedstawionym sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2021.
7. 7. Podjęcie uchwały:
a) - druk Nr 2 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Słupsk za rok 2021 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Słupsk za 2021 rok
8. 8. Opinia Komisji Rewizyjnej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi z wykonania budżetu za rok 2021.
9. 9. Podjęcie uchwały.
a) - druk Nr 3 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Słupsk.
1) Przerwa
10. 10. Informacja o wydarzeniach na terenie Gminy Słupsk w okresie międzysesyjnym.
11. 11. Podjęcie pozostałych uchwał.
a)- druk Nr 4 w sprawie rozwiązania porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Słupsk a Gminą Kobylnica w sprawie powierzenia Gminie Słupsk zadania publicznego, polegającego na odbiorze odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie Gminy Kobylnica i transporcie tych odpadów do Instalacji Komunalnej w Bierkowie
b) - druk Nr 5 w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Cichej w Głobinie
c) - druk Nr 6 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu połowy zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku nr 27 w miejscowości Gać, gm. Słupsk.
d) - druk Nr 7 w sprawie przyjęcia „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Słupsk”
e) - druk Nr 8 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębów geodezyjnych Głobino, Płaszewko i Stanięcino, gmina Słupsk
f) - druk Nr 9 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Swochowo, gmina Słupsk (działki nr 55/2, 55/3, 55/4, 56, 57)
g) - druk Nr 10 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Bruskowo Wielkie, gmina Słupsk
h) - druk Nr 11 w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2022 r.
i) - druk Nr 12 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupsk uchwalonej Uchwałą Rady Gminy Słupsk Nr XLII/479/2021 z dnia 21 grudnia 2021 roku
j) - druk Nr 13 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/400/2021 Rady Gminy Słupsk z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w części obrębów Bierkowo-Strzelino, gmina Słupsk
k) - druk Nr 14 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w części obrębów Bierkowo-Strzelino, gmina Słupsk
l)- druk Nr 15 w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Słupsk
m)druk Nr 16_w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu na wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych nr 1111G i 1110G na terenie Gminy Słupsk
n)- druk Nr 17 w sprawie zmiany uchwały nr XXX/330/2020 Rady Gminy Słupsk z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi Słupskiemu na przebudowę drogi powiatowej nr 1130G na odcinku Siemianice-Jezierzyce (Gmina Słupsk)
12. 12. Wolne wnioski i informacje.
13. 13. Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad