LVII Sesja Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 30 czerwca 2022

Rada Miejska w Wasilkowie
Czas publikacji: 4 lipca 2022
Długość nagrania: 07:10:40
Liczba odtworzeń: 1023
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

16:111.Otwarcie obrad sesji.
16:112.Sprawdzenie kworum.
16:273.Przedstawienie porządku obrad.
16:314.Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
16:435.Sprawy różne.
21:156.Rozpatrzenie raportu o stanie gminy:
20:52a)debata nad raportem o stanie gminy;
21:15b)podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Wasilkowa wotum zaufania.
21:457.Analiza sprawozdań Burmistrza Wasilkowa za 2021 r.
21:18a)przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu. gminy za 2021 r.;
21:32b)przedstawienie Uchwały nr 25/3/22 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wasilkowie w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Wasilkowa za 2021 r.;
21:41c)analiza sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2021 r.;
21:41d)analiza sprawozdania finansowego gminy za 2021 r.;
21:42e)analiza informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Wasilków.
21:42f)analiza sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury;
21:44g)dyskusja;
21:45h)podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wasilków i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wasilków za 2021 r.
22:138.Uchwała w sprawie absolutorium dla Burmistrza Wasilkowa:
22:09a)dyskusja;
22:13b)podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Wasilkowa za 2021 r.
22:149.Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wasilkowie za 2021 r.
22:1510.Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury w Wasilkowie za 2021 r.
22:2211.Uchwała w sprawie zmian do budżetu gminy na 2022 r.
22:2212.Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków na lata 2022-2037.
22:2413.Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/299/17 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Wasilków.
22:2614.Uchwała w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium naukowego, sportowego i artystycznego szczególnie uzdolnionym uczniom uczęszczającym do szkół podstawowych na terenie Gminy Wasilków.
22:2715.Uchwała w sprawie dopłat do taryfy za dostawę wody oraz udzielania dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wasilkowie.
22:2816.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
22:4017.Uchwała w sprawie nadania nazwy rondu w mieście Wasilków.
22:4418.Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi.
22:4919.Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi.
23:0220.Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji.
23:1021.Interpelacje i zapytania Radnych.
23:1922.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
23:2023.Przyjęcie protokołu LVI sesji Rady Miejskiej.
23:2024.Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad