Sesja Rady w dniu wtorek, 28 czerwca 2022

Rada Miasta Siedlce
Czas publikacji: 89 dni 18 godzin temu
Długość nagrania: 07:46:51
Liczba odtworzeń: 174
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

10:281.Otwarcie obrad.
10:292.Ślubowanie Radnego.
10:373.Wnioski do porządku obrad.
-wniosek Komisji Skarg Wniosków i Petycji o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Siedlce
-wniosek grupy Radnych o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Siedlce,
-wniosek Prezydenta Miasta o zmianę brzmienia nazwy punktu oraz przesunięcie do punktu 3a punktu 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Nowych Siedlec
-wniosek Przewodniczącego Rady Miasta o wprowadzenie do porządku obrad punktu: Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składach osobowych Komisji Rady Miasta.
10:48a)Podjęcie uchwały w sparwie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Nowych Siedlec wraz z listą nieuwzględnionych uwag dotyczących projektu planu oraz sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych - celem ich rozstrzygnięcia.
10:534.Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska popierającego utworzenie w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach studiów na kierunku lekarskim.
11:29a)Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Siedlce.
11:395.Debata nad Raportem o stanie Miasta Siedlce za 2021 r.
12:086.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Prezydentowi Miasta Siedlce.
12:097.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu miasta Siedlce za 2021 rok.
12:308.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miasta Siedlce wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok.
12:419.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
16:4310.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej.
16:4411.Podjęcie uchwały w sprawie podziału obszaru miasta Siedlce na sektory, w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
12.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Nowych Siedlec - punkt przeniesiony do punktu 3a z uwzględnieniem zmiany brzmienia punktu..
16:4613.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach za rok obrotowy 2021.
16:4614.Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach.
16:4915.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Siedlce do porozumienia międzygminnego dotyczącego sporządzenia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Gmin Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce 2030+ (Sustainable Urban Mobility Plan - SUMP).
16:5016.Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia do opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce na lata 2022-2030.
16:5117.Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej dla stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe na terenie Miasta Siedlce, a także sposobu jej rozliczania i sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
16:5218.Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLIX/556/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej i nauczycieli kształcenia na odległość oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość zmienioną Uchwałą Nr XII/138/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 sierpnia 2019 roku.
16:5419.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Siedlcach przy ul. Żaboklickiej.
16:5520.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym, na czas oznaczony tj. na okres 3 lat części nieruchomości stanowiących własność Miasta Siedlce, położonych w Siedlcach na tzw. „Błoniach Siedleckich” z przeznaczeniem na cele rolne.
16:5521.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Siedlce, położonej przy ulicy Poniatowskiego.
16:5722.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy Skwer im. Konstantego Domagały.
16:5723.Podjęcie uchwały sprawie nadania nazwy ulicy Jedność.
17:1524.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługą na parterze, z garażem podziemnym, przy ul. Kazimierza Pułaskiego (w głębi) wraz z inwestycją towarzyszącą polegającą na budowie zjazdu.
17:21a)Podjęcie uchwały w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Siedlce.
17:22b)Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składach osobowych Komisji Rady Miasta.
17:4225.Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w ramach budżetu obywatelskiego.
17:4926.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2022-2038.
17:5027.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Miasta Siedlce na 2022 rok.
28.Przyjęcie protokołu LII Sesji.
17:5229.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad