Sesja Rady w dniu czwartek, 30 czerwca 2022

Rada Powiatu Przemyskiego
Czas publikacji: 151 dni 7 godzin temu
Długość nagrania: 04:17:35
Liczba odtworzeń: 351
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

10:061.Otwarcie sesji.
2.Stwierdzenie prawomocności obrad.
10:123.Przyjęcie porządku obrad.
10:134.Przyjęcie protokołów z LVIII, LIX sesji Rady Powiatu Przemyskiego.
10:305.Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Przemyskiego w okresie od ostatniej sesji oraz dyskusja.
10:506.Przedstawienie Raportu o stanie Powiatu Przemyskiego za 2021 rok.
11:387.Debata nad Raportem o stanie Powiatu Przemyskiego za 2021 rok.
a)głosy radnych,
b)głosy mieszkańców.
11:408.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Przemyskiego wotum zaufania.
11:479.Przedstawienie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Przemyskiego za 2021 rok.
11:5410.Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Przemyskiego.
11:5711.Przedstawienie sprawozdania finansowego Powiatu Przemyskiego.
12:0012.Przedstawienie informacji o stanie mienia Powiatu Przemyskiego /dane zawarte są w sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Przemyskiego - pkt. 9./
12:0813.Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Powiatu Przemyskiego za 2021 rok.
12:1014.Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Przemyskiego.
12:1415.Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Przemyskiego.
12:1816.Dyskusja.
12:2017.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Przemyskiego za 2021 rok.
13:0518.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Przemyskiego za 2021 rok.
13:1219.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym lokalu nr 17 w budynku przy Placu Dominikańskim 3 w Przemyślu.
13:1520.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym pomieszczeń w budynku przy Placu Dominikańskim 3 w Przemyślu.
13:4421.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Przemyskiego na 2022 rok.
14:0822.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno- finansowej Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Przemyślu.
14:1023.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie zaciągnięcia w 2022 roku zobowiązań o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2022 rok.
14:1324.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie zaciągnięcia w 2022 roku zobowiązań o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2022 rok.
14:1625.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/314/2021 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Przemyskiego.
14:2126.Wnioski, zapytania i oświadczenia Radnych.
14:2127.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad