L Sesja Rady w dniu czwartek, 30 czerwca 2022

Rada Gminy Lipno
Czas publikacji: 30 czerwca 2022
Długość nagrania: 04:21:53
Liczba odtworzeń: 846
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

16:061.Otwarcie obrad L Sesji Rady Gminy Lipno.
16:072.Ustalenie kworum.
3.Przyjęcie porządku obrad L Sesji Rady Gminy Lipno.
4.Przyjęcie protokołu XLIX Sesji Rady Gminy Lipno
16:155.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Lipno o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
16:176.Sprawozdanie Wójta Gminy Lipno z najważniejszych działań podjętych w Urzędzie Gminy Lipno w okresie międzysesyjnym.
7.Procedura udzielenia Wójtowi Gminy Lipno wotum zaufania, w tym:
16:34a)przedstawienie "Raportu o stanie Gminy Lipno za rok 2021"
17:04b)debata nad "Raportem o stanie Gminy Lipno za rok 2021",
17:05c)podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lipno wotum zaufania, druk nr 385
8.Procedura przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lipno za rok 2021 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdaniem finansowym, w tym:
17:39a)przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lipno za rok 2021 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdaniem finansowym,
17:52b)przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Lipno za rok 2021 wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami,
18:02c)przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Lipno za rok 2021,
18:02d)dyskusja do przedstawionych sprawozdań i opinii,
18:03e)podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lipno, druk nr 386
9.Procedura udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lipno, w tym:
18:17a)przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Lipno za 2021 rok,
18:24b)przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o wniosku Komisji Rewizyjnej
18:29c)dyskusja w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Lipno za 2021 rok,
18:33d)podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Lipno z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2021, druk nr 387,
18:4610.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipno, dla obszaru położonego w miejscowości Lipno , w rejonie drogi wojewódzkiej nr 309, druk nr 388 wraz z autopoprawką Wójta Gminy Lipno.
18:4811.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości, druk nr 389.
18:4912.Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu Audytu krajobrazowego dla województwa wielkopolskiego, druk nr 390.
18:5713.Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu załatwienia wniosku, druk nr 391.
20:2214.Wolne wnioski i informacje.
20:2315.Zakończenie Sesji.
pokaż cały porządek obrad