XXXIX sesja Rady Powiatu Legnickiego VI kadencji (2018-2023)

Rada Powiatu Legnickiego
Czas publikacji: 151 dni 23 godziny temu
Długość nagrania: 00:40:52
Liczba odtworzeń: 335
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

15:101.Przedstawienie porządku obrad.
15:10a)Przyjęcie porządku obrad.
15:112.Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Powiatu Legnickiego.
15:143.Interpeleacje i zapytania.
15:214.Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Legnickiego w okresie od 1 do 31 maja 2022 r.
15:235.Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu legnickiego w roku 2021 i prognoza na rok 2022.
15:286.Sprawozdanie z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie powiatu legnickiego w roku 2021.
15:297.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki kwotowej opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Legnicki dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
15:298.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy za 2021 rok.
15:309.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022-2026.
15:3010.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na lata 2022-2026.
15:3411.Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Antoniego w Niedźwiedzicach dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie lub roboty budowalne przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
15:3612.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Legnickiego na 2022 rok.
15:3813.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego.
15:3914.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
15:4115.Wnioski i oświadczenia.
15:4216.Sprawy różne.
pokaż cały porządek obrad