Sesja Rady Gminy Damnica w dniu 30 czerwca 2022

Rada Gminy Damnica
Czas publikacji: 90 dni 17 godzin temu
Długość nagrania: 01:48:32
Liczba odtworzeń: 249
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Sprawy regulaminowe:
a)otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum,
b)przyjęcie i rozpatrzenie wnioskow do porządku obrad.
2.Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Damnica za 2021 rok:
a)debata nad Raportem,
b)projekt uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Damnica.
3.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok:
a)rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2021 rok,
b)zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok,
c)rozpatrzenie sprawozdania finansowego na 2021 rok,
d)dyskusja nad sprawozdaniami,
e)projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Damnica za rok 2021 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Damnica za rok 2021.
4.Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Damnica za 2021 rok:
a)zapoznanie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Damnica o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Damnica za 2021 rok,
b)zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Damnica za 2021 rok,
c)dyskusja,
12:30d)projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Damnica za 2021 rok.
13:095.Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
13:096.Informacja z realizacji wniosków i interpelacji zgłoszonych w okresie międzysesyjnym.
13:237.Informacja o bieżącej realizacji inwestycji gminnych.
13:108.Informacja z bieżącej dzialalności instytucji kultury.
13:119.Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr: 1200G, 1201G, 1198G, 1181G, 1183G i 1140G na terenie powiatu słupskiego (Gmina Damnica, Gmina Dębnica Kaszubska, Gmina Główczyce)".
13:2510.Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6” w ramach Programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 -2024.
13:2711.Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Damnica na 2022 rok
13:2912.Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Damnica na lata 2022 - 2034.
13:2913.Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji Gminy Damnica.
13:3014.Projekt uchwały w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury.
13:3115.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk-Ustka na lata 2022-2030.
13:3116.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do zasobu mienia komunalnego Gminy Damnica.
13:3217.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do lat trzech z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości stanowiącej własność Gminy Damnica.
13:3318.Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Damnica w roku szkolnym 2022/2023.
13:4619.Wolne wnioski i informacje.
13:4620.Zakończenie Sesji.
pokaż cały porządek obrad