LVII sesja Rady Miejskiej w Strykowie - 30 czerwca 2022 r. o godz. 9.00

Rada Miejska w Strykowie
Czas publikacji: 30 czerwca 2022
Długość nagrania: 02:39:10
Liczba odtworzeń: 833
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

09:061.Otwarcie obrad LVII sesji i stwierdzenie kworum.
09:062.Powierzenie obowiązków sekretarza obrad jednemu z Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Strykowie.
09:083.Przyjęcie porządku obrad.
09:094.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
09:135.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości położonych w Smolicach gmina Stryków w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa (LVII_490_2022).
09:146.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Tymianka (LVII_491_2022).
09:157.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stryków w 2022 roku (LVII_492_2022).
09:168.Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Stryków na rok szkolny 2022/2023 (LVII_493_2022).
09:189.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży w formie stypendium Burmistrza Strykowa pobierających naukę na terenie Gminy Stryków (LVII_494_2022).
09:1910.Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Stryków (LVII_495_2022).
09:2211.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/424/2021 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 22 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stryków na 2022 rok (LVII_496_2022).
09:2512.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/423|202I Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 22 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stryków na lata 2022-2032 (LVII_497_2022).
09:2513.Podjęcie uchwały sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Strykowa (LVII_498_2022).
09:2814.Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr LI/441/2018 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 21 lipca 2018 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli (LVII_499_2022).
09:2915.Przyjęcie planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Strykowie na drugie półrocze 2022 r.
09:3416.Zatwierdzenie protokołu z LII sesji Rady Miejskiej w Strykowie, która odbyła się w dniu 11 kwietnia 2022 r.
09:3517.Zatwierdzenie protokołu z LIII sesji Rady Miejskiej w Strykowie, która odbyła się w dniu 28 kwietnia 2022 r.
09:4718.Sprawozdanie Burmistrza Strykowa z działalności w okresie między sesjami.
09:5019.Sprawozdanie Przewodniczącego RM w Strykowie i Przewodniczących Komisji RM z działalności w okresie między sesjami.
11:3720.Sprawy różne.
11:3921.Przyjęcie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
11:3922.Zamknięcie obrad LVII sesji.
pokaż cały porządek obrad