XVI Sesja Rady w dniu piątek, 20 grudnia 2019

Rada Miejska w Iławie
Czas publikacji: 705 dni 23 godziny temu
Długość nagrania: 02:35:49
Liczba odtworzeń: 728
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

14:091.Otwarcie i stwierdzenie quorum.
15:132.Ustalenie porządku obrad.
15:143.Przyjęcie protokołu XV Sesji.
15:154.Informacja dotycząca podsumowania sezonu turystycznego w mieście (temat przeniesiony z listopada- Burmistrz Miasta Iławy).
5.Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej miasta na lata 2020-2029 (ref. Burmistrz i Skarbnik Miasta).
1)Przedłożenie przez Burmistrza Miasta Radzie pisemnej wersji wieloletniej prognozy finansowej miasta na lata 2020-2029 w formie jednolitego tekstu i przedstawienie uzasadnienia do projektu.
2)Odczytanie wymaganej przepisami ustawy o finansach publicznych opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.
15:203)Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta na lata 2020-2029
6.Uchwalenie budżetu miasta na 2020 rok (ref. Burmistrz i Skarbnik Miasta).
1)Przedłożenie przez Burmistrza Miasta Radzie pisemnej wersji projektu uchwały budżetowej w formie jednolitego tekstu i przedstawienie uzasadnienia do projektu.
2)Odczytanie wymaganej przepisami ustawy o finansach publicznych opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
3)Odczytanie przez Przewodniczącego właściwej komisji do spraw budżetu uzasadnienia (opinii) do przedkładanego projektu uchwały budżetowej,
15:484)Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na 2020 rok.
16:127.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2019-2029 (ref. Skarbnik Miasta).
16:138.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2019 rok (ref. Skarbnik Miasta).
16:149.Podjęcie uchwały w sprawie stawek opłaty od posiadania psów (ref. Skarbnik Miasta).
16:1610.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Miejskiej Iława na rok 2019, które nie wygasają z upływem roku oraz planu finansowego tych wydatków (ref. Skarbnik Miasta).
16:1611.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Iława do realizacji w 2020 roku projektu konkursowego pn. „Aktywność Twoją szansą na lepsze jutro” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (ref. Dyrektor MOPS).
16:1712.Podjęcie uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok ( ref. Kierownik OPPUiPR).
16:1813.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu (ref. Kierownik UMK)
16:1914.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej na 2020 rok (ref. Przewodniczący Rady Miejskiej w Iławie).
16:2015.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Iławie na 2020 rok (ref. Przewodniczący Rady Miejskiej w Iławie).
16:2016.Podjęcie uchwały w sprawie dyżuru radnych w I półroczu 2020 roku (ref. Przewodniczący Rady Miejskiej w Iławie).
16:2117.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznych sprawozdań z działalności Komisji Rady Miejskiej w Iławie (ref. Przewodniczący Rady Miejskiej w Iławie).
16:3118.Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta.
16:3119.Interpelacje i zapytania radnych (na piśmie- zgodnie z art.24 ust.3-7 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym).
16:3120.Wnioski mieszkańców Iławy.
16:4221.Komunikaty i oświadczenia.
16:4222.Zamknięcie obrad XVI Sesji.
pokaż cały porządek obrad