XXXIX Sesja Rady Miasta Ustroń 24-06-2022

Rada Miasta Ustroń
Czas publikacji: 159 dni 16 godzin temu
Długość nagrania: 02:30:13
Liczba odtworzeń: 322
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

14:021.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
14:032. Zgłoszenie i rozpatrzenie sprostowań lub uzupełnień do protokołu z obrad XXXVIII sesji Rady Miasta.
14:063. Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
14:074. Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej.
14:075.Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Ustroń, podmiotami prowadzącymi lub zamierzającymi prowadzić na terenie Miasta Ustroń działalność gospodarczą lub społeczną i pozostałymi zainteresowanymi osobami i podmiotami, dotyczących projektu uchwały w sprawie wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ustroń
14:446. Rozpatrzenie raportu o stanie Miasta Ustroń w roku 2021 oraz przeprowadzenie debaty nad raportem.
14:457. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Ustroń.
14:478. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie Burmistrzowi Miasta Ustroń absolutorium za rok 2021 oraz uchwały RIO w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ustroń.
14:539. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Ustroń wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2021.
14:5510. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Ustroń za 2021 r.
15:3711. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2022.
15:3712. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń.
15:3813. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej.
15:4014. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na gruncie gminnym.
15:4215. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej.
15:4316. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
15:4517. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta Ustroń uprawnienia do ustalania wysokości cen i opłat.
15:4618. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności przechodu i przejazdu na gruncie gminnym.
15:4819. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu.
15:5020. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu.
15:5121. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w gminie Ustroń na rok szkolny 2022/2023.
15:5422. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Ustroń.
15:5723.Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ustroń.
16:1024. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w Ustroniu w granicach następujących ulic: Jana Wantuły, Pod Skarpą, Partyzantów, 3 Maja, Parkowej, zachodniej granicy rzeki Wisły, Akacjowej, Katowickiej.
16:1125. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
16:1126. Sprawy bieżące Miasta.
16:2927. Sprawy bieżące Rady Miasta.
16:2928. Zakończenie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad

Rada Miasta Ustroń - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje