XLIII Sesja Rady w dniu środa, 22 czerwca 2022

Rada Miejska w Korfantowie
Czas publikacji: 93 dni 18 godzin temu
Długość nagrania: 02:07:41
Liczba odtworzeń: 161
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2.Wnioski do porządku obrad.
3.Informacja Burmistrza o pracy międzysesyjnej.
4.Interpelacje i zapytania radnych.
5.Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Korfantów za 2021 rok:
a)wystąpienie Burmistrza Korfantowa;
b)debata radnych nad raportem o stanie Gminy Korfantów za 2021 rok;
c)debata mieszkańców gminy nad raportem o stanie Gminy Korfantów za 2021 rok;
d)głosowanie w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Korfantowa za 2021 rok.
6.Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2021 rok:
a)wystąpienie Burmistrza Korfantowa;
b)przedstawienie przez Zastępcę Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2021 r;
c)przedstawienie przez Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Korfantowie uchwały Nr 55/2022 z dnia 14 kwietnia 2022 r. Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 r.
d)przedstawienie przez Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Korfantowie uchwały Nr 139/2022 z dnia 19 maja 2022 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2021 r.
e)dyskusja nad przedstawionym sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2021 rok;
f)podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2021 rok;
g)w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Korfantów za 2021 rok;
h)w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Korfantowa za 2021 rok.
7.Rozpatrzenie projektów uchwał:
a)w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej;
b)w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2022 rok;
c)w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
8.Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
9.Wolne wnioski, komunikaty i ogłoszenia.
10.Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie.
16:1511.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad