LV sesja Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 23 czerwca 2022

Rada Miejska w Nidzicy
Czas publikacji: 95 dni 20 godzin temu
Długość nagrania: 03:33:53
Liczba odtworzeń: 153
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

10:391.Otwarcie sesji Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.
10:392.Sprawozdanie Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym.
10:453.Sprawozdanie Komisji Rady Miejskiej w Nidzicy z pracy w okresie międzysesyjnym.
10:454.Informacja o funkcjonowaniu gminnych przedszkoli w 2021 r.
10:495.Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym przez podległe jednostki. Informacja o funkcjonowaniu i wykorzystaniu obiektów sportowych na terenie gminy Nidzica (hala widowiskowo-sportowa, boiska sportowe przy SP Nr 1, SP Nr 2, SP Nr 3, place zabaw przy szkołach, miejskie place zabaw).
11:536.Raport o stanie Gminy Nidzica za 2021 rok:
11:531)a)debata nad raportem;
11:532)b)podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Nidzicy.
7.Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2021 r.
11:571)a) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o przedłożonym przez Burmistrza Nidzicy sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Nidzica za 2021 rok;
12:022)b) opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Gminy za 2021 r. wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Nidzicy;
12:023)c) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie dotycząca wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nidzicy w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Nidzicy za 2021 rok z tytułu wykonania budżetu gminy;
12:074)d) dyskusja;
12:085)e) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nidzica za rok 2021;
12:176)f) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Nidzicy za 2021 rok.
8.Podjęcie uchwał w sprawach:
12:381)projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Nidzica na 2022 rok;
12:402)projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2022-2036;
12:403)projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Nidzica;
12:414)projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica;
12:425)projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica;
12:436)projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica oraz odstąpienia od zbycia w drodze przetargu;
12:447)projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica;
12:458)projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości stanowiących własność Gminy Nidzica;
12:469)projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica;
12:4610)projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica
11)projekt uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej;
12:5912)projekt uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej;
13:0613)projekt uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej;
13:0614)projekt uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej;
13:0915)projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nidzickiemu;
13:1716)projekt uchwały w sprawie przyjęcia dokumentu „Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Nidzica na lata 2022-2030”;
13:1817)projekt uchwały w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Nidzica na rok szkolny 2022/2023.
13:359.Sprawy bieżące, informacje, oświadczenia.
pokaż cały porządek obrad