XLIII Sesja Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 14 czerwca 2022

Rada Miejska Rydzyny
Czas publikacji: 24 czerwca 2022
Długość nagrania: 02:53:19
Liczba odtworzeń: 953
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

15:081.Otwarcie obrad Sesji.
15:142.Przyjęcie porządku obrad.
15:143.Przyjęcie protokołu z XLI i XLII Sesji Rady Miejskiej.
15:204.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
15:225.Sprawozdanie Burmistrza o jego pracach w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza związanych z wykonaniem uchwał Rady.
15:266.Rozpatrzenie raportu o stanie gminy:
15:25a)Przedstawienie przez Burmistrza raportu o stanie gminy.
15:26b)Dyskusja nad raportem o stanie gminy.
15:26c)Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna wotum zaufania - druk nr 330.
7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2021 rok:
15:37a)Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2021 rok wraz ze sprawozdaniami finansowymi i informacją o stanie mienia komunalnego.
15:37b)Opinie Komisji Rady w sprawie wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2021 rok.
15:44c)Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Rydzyny za rok 2021 wraz z informacją o stanie mienia jednostki i objaśnieniami.
15:46d)Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2021 rok.
15:50e)Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Rydzyny w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2021.
15:50f)Dyskusja nad sprawozdaniami z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2021 rok.
15:56g)Podjęcie uchwał w sprawie:
15:541)zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2021 rok – druk nr 331,
15:542)udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna z tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2021 rok – druk nr 332.
17:198.Podjęcie uchwał w sprawie:
17:01a)zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2022 rok – druk nr 333,
17:01b)zmiany uchwały Nr XXXVIII/287/2021 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2022-2036 ze zm. – druk nr 334,
17:02c)zmiany Uchwały Nr XLII/320/2022 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 10 maja 2022r. w sprawie przyznania w roku 2022 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Rydzyna oraz jej wysokości – druk nr 335,
17:04d)wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Powiatu Leszczyńskiego nieruchomości gminnych położonych na terenie gminy Rydzyna – druk nr 336,
17:07e)nadania nazwy ulicy „Powstańców Wielkopolskich” drodze gminnej położonej w obrębie miejscowości Rydzyna – druk nr 337,
17:07f)nadania nazwy ulicy „Bzowa” drodze gminnej położonej w obrębie miejscowości Nowa Wieś – druk nr 338,
17:08g)rozszerzenie zasięgu nazwy ulicy „Jana Kilińskiego” drodze gminnej położonej w obrębie miejscowości Rydzyna – druk nr 339,
17:11h)miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w Dąbczu, pomiędzy ulicami: Łącznikową, Nad Zalewem, Wierzbową oraz drogą powiatową nr 4801P – druk nr 340,
17:18i)przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w Rydzynie i Kłodzie w sąsiedztwie ul. Przemysłowej i drogi wojewódzkiej nr 309 - druk nr 341.
17:19j)przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w Nowej Wsi przy drogach powiatowych 6263P i 4800P – druk nr 342.
17:249.Przyjęcie interpelacji radnych.
17:2410.Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
17:5211.Zapytania i wolne głosy.
17:5212.Zakończenie obrad Sesji.
pokaż cały porządek obrad