LV Sesja Rady Miasta Kalisza w dniu 23 czerwca 2022

Rada Miasta Kalisza
Czas publikacji: 23 czerwca 2022
Długość nagrania: 07:27:29
Liczba odtworzeń: 850
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

IOtwarcie posiedzenia.
IIPropozycje zmian porządku obrad.
IIIPrzyjęcie protokołów LIII i LIV Sesji Rady Miasta Kalisza.
IVSprawozdanie Prezydenta z wykonania uchwał Rady oraz działań i przedsięwzięć w okresie międzysesyjnym.
VPodjęcie uchwał w sprawie:
1.udzielenia Prezydentowi Miasta Kalisza wotum zaufania:
a)przedstawienie raportu o stanie gminy za rok 2021,
b)debata nad raportem o stanie gminy za rok 2021:
-głosy radnych Rady Miasta Kalisza,
-głosy mieszkańców,
c)głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Kalisza wotum zaufania,
2.zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok:
a)przedstawienie stanowisk stałych komisji Rady Miasta Kalisza,
b)przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza w zakresie sprawozdania finansowego Miasta Kalisza za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok i informacją o stanie mienia Kalisza – Miasta na prawach powiatu na dzień 31 grudnia 2021 r.,
c)przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Kalisza sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia,
d)dyskusja,
e)głosowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok,
3.udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Kalisza:
a)wystąpienie Prezydenta Miasta Kalisza,
b)przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Kalisza za 2021 rok,
c)przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Kalisza za rok 2021,
d)dyskusja,
e)głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Kalisza,
4.określenia średniej ceny jednostki paliwa w Kaliszu, w roku szkolnym 2022/2023,
5.zmieniającej uchwałę w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,
6.określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Kaliskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
7.zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Miasta Kalisza Specjalnej Strefy Rewitalizacji,
8.określenia szczegółowych warunków wynagradzania rodzin zastępczych zawodowych, rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego i osób prowadzących rodzinne domy dziecka na podstawie umów zawartych z Miastem Kalisz w trybie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej,
9.zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
10.zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2022-2043,
11.przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami,
12.zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom i wicedyrektorom szkół oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, obowiązujących w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Kalisz,
13.miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Majkowska – Aleja Wojska Polskiego,
14.wyrażenia zgody na wystąpienie Miasta Kalisza ze spółki Giełda Kaliska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
15.przeznaczenia środków finansowych pochodzących z umorzenia części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
16.zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pana ... na dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu,
17.zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza,
18.zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2022 rok,
19.zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu przysługującego strażakom ratownikom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta Kalisza, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę,
20.rozpatrzenia skargi pani ... na dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Kaliszu,
21.rozpatrzenia skargi pana ... na dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Kaliszu,
22.rozpatrzenia skargi pani ... na Prezydenta Miasta Kalisza,
23.rozpatrzenia skargi właścicieli i najemców lokali handlowo-usługowych przy ul. Młynarskiej 39 w Kaliszu na dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu,
24.rozpatrzenia wniosku pani ... w przedmiocie ustalenia kryteriów typowania nauczycieli szkół publicznych do uzupełnienia etatu w innej szkole bądź zwolnienia z pracy,
25.zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi państwa ... i ... na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Kaliszu,
26.ustalenia składu osobowego Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miasta Kalisza.
VIProjekt Audytu krajobrazowego województwa wielkopolskiego.
VIIPrzyjęcie:
-sprawozdania z realizacji „Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością w Kaliszu” za 2021 rok,
-sprawozdania z realizacji w 2021 roku „Wieloletniego programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzonymi działalność pożytku publicznego na lata 2021 - 2025” oraz „Programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”.
VIIIOdpowiedzi na interpelacje.
IXInterpelacje.
XZapytania radnych.
XIWolne wnioski, oświadczenia i informacje.
XIIPunkt obywatelski.
XIIIZamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad