XXXIX Sesja Rady Gminy Chrząstowice w dniu 23 czerwca 2022 r.

Rada Gminy Chrząstowice
Czas publikacji: 5 dni 16 godzin temu
Długość nagrania: 01:35:41
Liczba odtworzeń: 19
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

08:311.Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
08:542.Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta i Zastępcy Wójta.
09:333.Sprawozdania z działalności międzysesyjnej stałych Komisji Rady Gminy.
09:334.Debata nad Raportem o stanie gminy Chrząstowice za rok 2021.
09:345.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Chrząstowice wotum zaufania.
09:356.Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chrząstowice za rok 2021.
09:427.Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Chrząstowice z tytułu wykonania budżetu za rok 2021.
09:428.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Chrząstowice.
09:439.Przyjęcie Sprawozdania ze współpracy Gminy Chrząstowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2021 rok.
09:4310.Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej z punktem przedszkolnym w Dańcu poprzez likwidację punktu przedszkolnego w Dańcu.
09:4411.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Publicznej Szkoły Podstawowej z punktem przedszkolnym w Dańcu i zmiany jej aktu założycielskiego.
09:4412.Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
09:4513.Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
09:4614.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy hali sportowej w Chrząstowicach.
09:4615.Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Chrząstowice w roku szkolnym 2022/2023.
09:5216.Podjęcie uchwały w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Chrząstowice.
09:5317.Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego, dotyczącego współdziałania Gmin, wchodzących w skład aglomeracji Opole, przy realizacji zadania polegającego na przeglądzie obszaru i granic aglomeracji Opole oraz ich aktualizacji, w przypadku wystąpienia takiej konieczności w wyniku przeprowadzonego przeglądu.
09:5418.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Srebrne Źródła".
09:5419.Podjęcie uchwały sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chrząstowice obejmującego obszar wsi Suchy Bór.
09:5520.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Sportowa na działkach nr 210/95, 807/95 k. m. 1 obręb Niwki.
09:5621.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Urocza na działce nr 137 k. m. 1 obręb Lędziny.
09:5722.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Stowarzyszeniu Przyjaciół Dębskiej Kuźni.
09:5723.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.
09:5824.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.
09:5825.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chrząstowice na 2022 rok.
09:5926.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
09:5927.Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
10:0228.Wolne wnioski i zapytania.
10:0429.Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
10:0530.Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Gminy Chrząstowice.
10:0531.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad