XLI sesja Rady Gminy Godziesze Wielkie - 23 czerwca 2022 roku

Rada Gminy Godziesze Wielkie
Czas publikacji: 5 dni 17 godzin temu
Długość nagrania: 02:46:28
Liczba odtworzeń: 50
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

09:241.Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad
09:252.Przyjęcie protokołu z obrad XL sesji Rady Gminy Godziesze Wielkie.
09:413.Sprawozdanie Wójta Gminy o jego pracach w okresie międzysesyjnym.
4.Raport o stanie Gminy Godziesze Wielkie za 2021 rok.
10:10a)rozpatrzenie i debata nad raportem,
10:15b)podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Godziesze Wielkie.
5.Rozpatrzenie i dyskusja nad:
10:33a)sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok (wraz z informacją o stanie mienia Gminy),
10:39b)sprawozdaniami finansowymi za 2021 rok,
10:53c)uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia Gminy Godziesze Wielkie za 2021 rok,
11:03d)stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Godziesze Wielkie za 2021 rok.
6.Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:
11:04a)zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za 2021 rok,
11:06b)udzielenia Wójtowi Gminy Godziesze Wielkie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok,
11:39c)określenia średniej ceny paliwa w gminie na rok szkolny 2022/2023,
11:39d)nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Stobno Siódme,
11:40e)zmian w budżecie Gminy Godziesze Wielkie na 2022 rok,
11:41f)zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2022-2032,
11:54g)rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Godziesze Wielkie.
12:037.Interpelacje i zapytania radnych.
12:038.Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
12:039.Wolne wnioski i informacje.
12:0310.Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad