XXXIX Sesja Rady w dniu czwartek, 23 czerwca 2022

Rada Miejska Rakoniewic
Czas publikacji: 5 dni 16 godzin temu
Długość nagrania: 02:14:46
Liczba odtworzeń: 37
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3.Informacja o złożonych zapytaniach i interpelacjach i odpowiedziach na nie.
4. Zapytania, interpelacje i wnioski radnych.
5. Zapytania, wnioski i informacje sołtysów.
6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
7. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
8. Podjęcie Uchwał w sprawie :
a)zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
b)określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Rakoniewice w roku szkolnym 2022/2023
c)zmiany uchwały nr XXXVII/280/2022 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie zakresu pomocy świadczonej przez Gminę Rakoniewice na rzecz obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
d)ustalenia stawek opłaty targowej od sprzedaży dokonywanej podczas obchodów Dożynek Gminnych w Jabłonnie
e)zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok
f)zmiany Uchwały Nr XXXII/247/2021 Rady Miejskiej Rakoniewic, z dnia 16.12.2021 r., w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rakoniewice na lata 2022-2025
9.Raport o stanie Gminy Rakoniewice za rok 2021.
a)debata nad raportem,
b)podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania,
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rakoniewice za rok 2021 :
a)przedstawienie sprawozdań
b)zapoznanie się z informacją o stanie mienia komunalnego,
c)przedstawienie opinii składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Rakoniewice za rok 2021
d)przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Rakoniewic dotyczącej wykonania budżetu Gminy za rok 2021
e)dyskusja nad sprawozdaniami,
f)podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok.
11. Podjęcie uchwały absolutoryjnej :
a)przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Rakoniewic,
b)przedstawienie opinii składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej,
c)dyskusja nad wnioskiem w sprawie absolutorium,
d)głosowanie nad uchwałą w sprawie absolutorium dla Burmistrza Rakoniewic za rok 2021
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad