XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Śremie - 23 czerwca 2022 r.

Rada Miejska w Śremie
Czas publikacji: 5 dni 16 godzin temu
Długość nagrania: 01:33:51
Liczba odtworzeń: 33
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

-Wniosek o uzupełnienie porządku obrad sesji - pkt 8 lit. k)
11:021.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
11:032.Przedstawienie porządku obrad.
11:033.Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Miejskiej w Śremie.
11:164.Przedstawienie raportu o stanie gminy Śrem za 2021 rok.
11:225.Debata nad raportem o stanie gminy Śrem.
11:226.Głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi Śremu wotum zaufania.
11:367.Rozpatrzenie sprawozdania Burmistrza Śremu o przebiegu wykonania budżetu gminy Śrem za 2021 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego instytucji kultury, informacji o stanie mienia gminy Śrem oraz sprawozdania finansowego gminy Śrem.
8.Rozpatrzenie projektów uchwał Rady:
a)w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Śrem wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok;
11:38b)w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Śremu;
12:00c)w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Śrem na lata 2022 – 2027;
12:04d)w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Śrem na rok szkolny 2022/2023;
12:07e)w sprawie szczegółowych warunków przyznawania stypendium Burmistrza Śremu dla uzdolnionych uczniów w ramach Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży;
12:12f)zmieniającego uchwałę w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Śrem w 2022 r.;
12:14g)w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Góra - północ";
12:17h)w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury nadania sztandaru gminie Śrem;
12:21i)zmieniającego uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2022 rok;
12:23j)zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2022 – 2033;
12:26k)zmieniającego uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.
12:269.Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie objętym Uchwałą Nr 361/XLI/09 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Śrem.
12:2710.Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
12:3311.Interpelacje i zapytania radnych, wolne głosy.
12:3312.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad