Sesja Rady w dniu czwartek, 23 czerwca 2022

Rada Gminy Strzałkowo
Czas publikacji: 5 dni 18 godzin temu
Długość nagrania: 02:15:30
Liczba odtworzeń: 40
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie XXXIV sesji Rady Gminy Strzałkowo.
2.Odczytanie porządku obrad.
3.Zatwierdzenie protokołu z XXXIII sesji Rady Gminy Strzałkowo.
4.Interpelacje i zapytania radnych.
5.Sprawozdanie Wójta Gminy Strzałkowo z działalności międzysesyjnej.
6.Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Strzałkowo w roku 2021. Debata nad ww. dokumentem. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Strzałkowo wotum zaufania.
7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Strzałkowo za rok 2021.
8.Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Strzałkowo za rok 2021.
9.Podjęcie uchwał w sprawie:
a)zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy Strzałkowo dla Powiatu Słupeckiego,
b)zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo,
c)zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022,
d)zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Strzałkowo dla wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Strzałkowo,
e)miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Wrzosowej w Słomczycach, gmina Strzałkowo
f)wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości położonej w Strzałkowie, stanowiącej własność Gminy Strzałkowo,
g)wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Strzałkowo w drodze darowizny udziału w prawie własności niezabudowanych działek,
h)Regulaminu wykonywania i finansowania programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Strzałkowo w 2022 roku,
i)zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie za 2021 rok,
j)szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych albo w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi,
k)określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Strzałkowo na rok szkolny 2022/2023.
10.Informacja o wypoczynku dzieci i młodzieży „Lato z samorządem”.
11.Gospodarka odpadami w gminie – informacja.
12.Wolne wnioski i informacje.
13.Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad

Rada Gminy Strzałkowo - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje