LVII Sesja Rady Gminy 23.06.2022r.

Rada Gminy Bartoszyce
Czas publikacji: 5 dni 17 godzin temu
Długość nagrania: 00:56:00
Liczba odtworzeń: 78
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

10:031.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
10:032.Wybór sekretarza obrad.
10:043.Przyjęcie porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołu:
10:04a)z sesji Nr LV/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r.
10:05b)z sesji Nr LVI/2022 z dnia 23 maja 2022 r.
5.Informacja wójta w okresie między sesjami.
6.Informacje:
a)na temat modernizacji, remontów i napraw dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na terenie Gminy Bartoszyce,
b)sprawozdanie z realizacji zadań za 2021 r. oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Bartoszyce,
c)na temat sytuacji na rynku rolnym,
d)na temat działań urzędu pracy w 2021 r. oraz bezrobocia oraz środków funduszu pracy w 2022 r.
7.Sprawozdanie z realizacji "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym podmiotami ekonomii społecznej w 2021 roku".
8.Ocena zasobów pomocy społecznej gminy Bartoszyce za 2021 rok.
9.Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego, publicznego i pożarowego na terenie gminy Bartoszyce za 2021 rok.
10.Przygotowanie gminnych placówek kulturalnych do wypoczynku letniego.
11.Raport o stanie Gminy Bartoszyce za 2021 rok- depata nad raportem.
12.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Bartoszyce za 2021 rok oraz informacja o stanie mienia komunalnego:
a)opinia Komisji Spraw Finansów i Gospodarki komunalnej,
b)opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłozonym przez Wójta Gminy Bartoszyce sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2021 rok,
c)stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bartoszyce za 2021 rok,
d)opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o pzredłożonym wniosku Komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bartoszyce za 2021 rok.
13.Podjęcie uchwał:
10:42a)w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Bartoszyce,
10:43b)w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce z siedzibą w Sędławkach za rok 2021,
10:43c)w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Zakładu Lecznictwa Otwartego w Galinach za rok 2021,
10:44d)w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno- finansowej Gminnego Zakładu Lecznictwa Otwartego w Galinach za rok 2021,
10:45e)w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz sprawozdania finansowego za 2021 rok,
10:45f)w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bartoszyce,
10:48g)w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Bartoszyce na lata 2022-2037,
10:49h)w sprawie zmiany w budżecie gminy Bartoszyce na rok 2022,
10:49i)w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Bartoszyce w 2022 rok,
10:50j)w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Przedszkolu Gminnym z Oddziałem Żłobkowym w Tolko, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warynków zwolnienia z opłat,
10:51k)w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/363/2022 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 31.03.2022 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bartoszyce w 2022 roku,
10:51l)w sprawie określenia w roku szkolnym 2022/2023 średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Bartoszyce,
10:52m)w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Bartoszyce a Gminą Górowo Iławeckie, Gminą Bisztynek i Gminą Sępopol dotyczącego wykonania zadań z zakresu lokalnego publicznego transportu zbiorowego,
10:53n)w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej poprawy efektywności energetycznej wdrożonej przez Gminę Bartoszyce w 2022 r.
10:5514.Wolne wnioski i informacje.
10:5615.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad

Rada Gminy Bartoszyce - najnowsze transmisje z obrad

5 dni 17 godzin temu 78
36 dni 18 godzin temu 120
68 dni 18 godzin temu 158
89 dni 19 godzin temu 179
104 dni 20 godzin temu 156
119 dni 18 godzin temu 229
154 dni 18 godzin temu 342
165 dni 18 godzin temu 287
180 dni 19 godzin temu 300
197 dni 18 godzin temu 371
214 dni 14 godzin temu 368
250 dni 19 godzin temu 369
Pokaż wszystkie transmisje