Lista obecności na posiedzeniu

Paweł KulkaNieobecny

Sesja Rady w dniu czwartek, 23 czerwca 2022 część 1

Rada Gminy Ropa
Czas publikacji: 23 czerwca 2022
Długość nagrania: 01:21:12
Liczba odtworzeń: 832
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Interpelacje i zapytania radnych.
4.Debata nad raportem o stanie Gminy Ropa za 2021r.
5.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Ropa /druk nr 36/.
6.Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ropa, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Ropa oraz sprawozdań finansowych za 2021 rok.
7.Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Ropa za 2021 r. oraz wniosku o udzielenie absolutorium.
8.Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Ropa z tytułu wykonania budżetu za 2021 r.
9.Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Ropa za 2021 r.
10.Ocena sprawozdania i debata nad absolutorium.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2021 /druk nr 37/.
12.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2021 r. /druk nr 38/.
13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2022 /druk nr 39/.
14.Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w roku szkolnym 2022/2023 /druk nr 40/.
15.Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ropa /Druk nr 41/.
16.Zapytania dotyczące sprawozdania Wójta z działalaności w okresie międzysesyjnym.
17.Zatwierdzenie protokołów z XXXIX i XL sesji Rady Gminy Ropa.
18.Wolne wnioski i zapytania.
19.Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad