XXXVIII Sesja Rady Gminy Nowa Wieś Wielka w dniu 14 czerwca 2022 r.

Rada Gminy Nowa Wieś Wielka
Czas publikacji: 167 dni 16 godzin temu
Długość nagrania: 02:25:30
Liczba odtworzeń: 238
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

14:091.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
14:102.Wybór sekretarza obrad.
14:163.Ustalenie porządku obrad.
14:184.Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 23 maja 2022 r.
14:485.Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy i działalności w okresie między sesjami.
14:596.Wolne wnioski.
14:597.Odpowiedzi Wójta na interpelacje i wnioski zgłoszone na sesji w dniu 23 maja 2022 r.
15:048.Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka dla rodzinnych ogrodów działkowych.
15:189.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz określenia stawki tej opłaty.
15:4210.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2022-2029.
15:4911.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2022 r.
15:5712.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargi Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 maja 2022 r., WIR.II.743.4.63.2021.JS, oraz udzielenia odpowiedzi na skargę
16:0413.Interpelacje i zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
16:3314.Sprawy różne.
15.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad