XLIII Sesja Rady Gminy Kleszczewo w dniu środa, 22 czerwca 2022

Rada Gminy Kleszczewo
Czas publikacji: 159 dni 6 godzin temu
Długość nagrania: 01:43:27
Liczba odtworzeń: 337
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie.
2.Interpelacje radnych.
3.Przyjęcie protokołu z obrad z poprzedniej Sesji.
4.Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na ostatniej Sesji.
5.Raport o stanie gminy za 2021r.:
a)przedstawienie raportu,
b)debata nad raportem
c)głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania.
6.Zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021r.:
a)rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2021r.,
b)przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy wraz z informacją o stanie mienia Gminy Kleszczewo za 2021r.,
c)rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2021 r.,
d)dyskusja
e)głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 r.
7.Absolutorium dla Wójta Gminy Kleszczewo za 2021r.:
a)przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Kleszczewo za 2021 r.,
b)przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2021,
c)dyskusja,
d)głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kleszczewo za 2021r.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy na II półrocze 2022r.
9.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na II półrocze 2022r.
10.Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Kleszczewo na rok szkolny 2022/2023
11.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo.
12.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo.
13.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie Zakładowi Komunalnemu Sp. z o.o. terenu w Kleszczewie przy ul. Sportowej na okres do 10 lat.
14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022r.
15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2022-2041.
16.Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania drogą powiatową Nr 2440P
17.Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na własność Gminy Kleszczewo nieruchomości zlokalizowanych w pobliżu zbiornika retencyjnego w Tulcach
18.Informacja przewodniczących komisji o tematyce posiedzeń.
19.Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym
20.Zapytania i wolne wnioski.
21.Zakończenie.
pokaż cały porządek obrad