Sesja Rady Miejskiej w dniu środa, 25 maja 2022

Rada Miejska w Ostrowie Wielkopolskim
Czas publikacji: 169 dni 7 godzin temu
Długość nagrania: 04:54:11
Liczba odtworzeń: 290
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

09:10IOtwarcie.
09:18IIPrzyjęcie porządku obrad.
09:26IIIPrzyjęcie protokołu z XLVII Sesji Rady Miejskiej.
09:26IVSprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w okresie międzysesyjnym.
09:26VSprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2021.
09:27VIOcena zasobów pomocy społecznej za 2021 rok.
10:24VIIInterpelacje i zapytania radnych.
VIIIPodjęcie uchwał w sprawie:
11:341.zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2022-2045
11:362.zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.
11:383.przyjęcia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Ostrów Wielkopolski”
11:404.miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu położonego pomiędzy ul. Grabowską a ul. Olszynową.
11:405.zaliczenia drogi w rejonie ul. Staroprzygodzkiej do kategorii dróg gminnych
12:196.ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania, oraz ustalenia sposobu ich pobierania
13:107.ustalenia cen za korzystanie z Basenu Miejskiego
13:168.zmiany Uchwały Nr XXXV/407/2021 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie programu „Ostrowska Karta Seniora” realizowanego na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski.
13:199.zmiany Uchwały Nr XLII/475/2021 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia programu „Ostrowska Karta Krwiodawcy” na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski.
13:2010.nadania nazw ulicom w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ulicy Wrocławskiej.
13:2711.zmiany uchwały Nr XLII/495/2017 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski na lata 2018-2022”
13:49IXOdpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
14:05XWolne wnioski i informacje.
14:05XIZakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad