LV sesja Rady Miejskiej w Strykowie - 20 czerwca 2022 r. o godz. 9.00

Rada Miejska w Strykowie
Czas publikacji: 169 dni 7 godzin temu
Długość nagrania: 01:33:56
Liczba odtworzeń: 640
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

09:041.Otwarcie obrad LV sesji i stwierdzenie kworum.
09:042.Powierzenie obowiązków sekretarza obrad jednemu z Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Strykowie.
09:053.Przyjęcie porządku obrad.
09:064.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
09:085.Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Stryków za 2021 r. i przeprowadzenie debaty nad nim.
09:096.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Strykowa (LV_486_2022).
7.Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu wraz ze sprawozdaniem finansowym Gminy Stryków za rok 2021 i udzielenie absolutorium Burmistrzowi Strykowa z tego tytułu:
09:17a)odczytanie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Strykowa sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok,
09:19b)przedstawienie Uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie opinii dotyczącej wykonania budżetu Gminy Stryków za 2021 rok i wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Strykowa,
09:21c)odczytanie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr I/56/2022 z dnia 2 czerwca 2022 r. w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Strykowie o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Strykowa za 2021 rok,
10:03d)jawna debata budżetowa.
10:048.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Stryków wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2021 (LV_487_2022).
10:119.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Strykowa z tytułu wykonania budżetu za rok 2021 ( LV_488_2022).
10:1410.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lipa obręb Tymianka (LV_489_2022).
10:3311.Przyjęcie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
10:3312.Zamknięcie obrad LV sesji.
pokaż cały porządek obrad