Sesja nr XXX Rady Miejskiej Kolonowskiego w dniu 13 czerwca 2022 r.

Rada Miejska Kolonowskiego
Czas publikacji: 64 dni 3 godziny temu
Długość nagrania: 01:17:57
Liczba odtworzeń: 156
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

15:361.Otwarcie sesji
15:362.Stwierdzenie prawomocności
15:373.Przyjęcie porządku obrad
15:514.Sprawozdanie Burmistrza Kolonowskiego za okres między sesjami oraz informacja o realizacji wniosków radnych
15:595.Sprawozdanie przewodniczących z odbytych posiedzeń komisji rady
16:136.Debata nad raportem o stanie gminy
7.Przyjęcie uchwał
16:151)Uchwała Nr XXX/265/22 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Kolonowskiego
16:162)Uchwała Nr XXX/266/22 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok
16:183)Uchwała Nr XXX/267/22 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego bilansu Gminy Kolonowskie za 2022 r.
16:234)Uchwała Nr XXX/268/22 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok
16:255)Uchwała Nr XXX/269/22 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kolonowskie
16:286)Uchwała Nr XXX/270/22 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadania publicznego, związanego z pomocą obywatelom Ukrainy, przebywającym na terenie Województwa Opolskiego, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
16:317)Uchwała Nr XXX/271/22 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/260/22 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2022 rok
16:398)Uchwała Nr XXX/272/22 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
16:429)Uchwała Nr XXX/273/22 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2022 rok
16:428.Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia rady
16:519.Dyskusja
16:5210.Zakończenie
pokaż cały porządek obrad