XXXIV Sesja Rady Gminy Biała Podlaska

Rada Gminy w Białej Podlaskiej
Czas publikacji: 65 dni 14 godzin temu
Długość nagrania: 01:45:26
Liczba odtworzeń: 191
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Ustalenie porządku obrad.
3.Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
4.Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
5.Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie między sesjami.
6.Informacja o sposobie załatwienia interpelacji radnych.
7.Rozpatrzenie raportu o stanie gminy za 2021 r. i przeprowadzenie dyskusji nad nim.
8.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy za 2021 rok.
9.Rozpatrzenie dokumentów związanych z postępowaniem absolutoryjnym:
a)Sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 r. wraz z opinią RIO,
b)Sprawozdania finansowego,
c)Informacji o stanie mienia komunalnego,
d)Wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Biała Podlaska z tytułu wykonania budżetu za rok 2021,
e)Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Biała Podlaska w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu.
10.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Biała Podlaska z wykonania budżetu za 2021 rok.
11.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
12.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Biała Podlaska”.
13.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Samorządowym Gminy Biała Podlaska.
14.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2022 rok.
15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
16.Interpelacje i zapytania radnych.
17.Wolne wnioski i informacje.
18.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad

Rada Gminy w Białej Podlaskiej - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje