XLIII Sesja Rady w dniu wtorek, 31 maja 2022

Rada Gminy Sędziejowice
Czas publikacji: 10 czerwca 2022
Długość nagrania: 01:32:00
Liczba odtworzeń: 718
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Zgłaszanie uwag do protokołu z obrad XLII Sesji Rady Gminy.
4.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności między sesjami.
5.Informacja o działalności Wójta Gminy, Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych w okresie międzysesyjnym.
6.Podjęcie uchwał w sprawie:
1)oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach;
2)zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach za 2021;
3)zasad usytuowania na terenie gminy Sędziejowice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych;
4)opłaty targowej na terenie Gminy Sędziejowice;
5)zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze oraz zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć i określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, dla których Gmina Sędziejowice jest organem prowadzącym.
6)ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Sędziejowice uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach;
7)wyrażenia woli przystąpienia do porozumienia cywilnoprawnego o ustanowieniu Klastra Energii Powiatu Łaskiego;
8)wyrażenia woli realizacji projektu „Usługi opiekuńcze na terenie Gminy Sędziejowice” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
7.Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziejowicach za 2021 rok.
8.Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za rok 2021.
9.Zapoznanie się z oceną zasobów pomocy społecznej za 2021 r.
10.Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Sędziejowice na lata 2021-2025 za rok 2021.
11.Przedstawienie przez Wójta Gminy Raportu o stanie gminy Sędziejowice w roku 2021.
12.Wolne wnioski i informacje.
13.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad