Sesja Rady w dniu poniedziałek, 30 maja 2022

Rada Miejska w Bogatyni
Czas publikacji: 69 dni 23 godziny temu
Długość nagrania: 04:20:12
Liczba odtworzeń: 121
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Sprawozdanie roczne z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2021.
4.Ocena współpracy Bogatyni w Związku Trzech Miast, Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej, Euroregionu Nysa, innych związkach i stowarzyszeniach.
5.Podjęcie uchwał w sprawie:
1.w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Powiatu Zgorzeleckiego na rzecz Gminy Bogatynia /projekt nr 558.2022/
2.w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenia umowy najmu garażu /projekt nr 562.2022/
3.w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenia dzierżawy gruntu pod garaż blaszany /projekt nr 563.2022/
4.w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenia umowy najmu pomieszczeń gospodarczych /projekt nr 564.2022/
5.w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenia umowy najmu pomieszczenia gospodarczego /projekt nr 565.2022/
6.w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Bogatynia lub jej jednostkom organizacyjnym /projekt nr 566.2022/
7.w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, stanowiącej równowartość 40 euro, jeżeli jej kwota jest równa świadczeniu pieniężnemu albo większa od tego świadczenia/projekt nr 567.2022/
8.w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Bogatynia oraz jej jednostkom organizacyjnym /projekt nr 568.2022/
9.w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenia umowy najmu garażu /projekt nr 569.2022/
10.w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcia umowy najmu pomieszczenia gospodarczego /projekt nr 570.2022/
11.w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenia umowy najmu garażu /projekt nr 571.2022/
12.w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz INVEST PV 6 Sp. z o.o. /projekt nr 572.2022/
13.w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok /projekt nr 573.2022/
14.w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/314/20 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności /projekt nr 574.2022/
15.w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/316/20 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz załącznika nr 3 do niniejszej uchwały /projekt nr 575.2022/
16.w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2021” /projekt nr 576.2022/
6.Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia.
7.Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.
8.Sprawy różne, wolne wnioski.
9.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad