Sesja Rady w dniu wtorek, 31 maja 2022

Rada Gminy Miedźna
Czas publikacji: 78 dni 18 godzin temu
Długość nagrania: 02:23:21
Liczba odtworzeń: 223
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

15:061.Otwarcie XLVI sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
15:102. Ustalenie porządku obrad XLVI sesji.
15:133. Przyjęcie protokołu z sesji XLV z dnia 28 kwietnia 2022 r.
15:214. Wręczenie powierzeń funkcji na dyrektora placówek oświatowych w gminie Miedźna oraz wręczenie listów gratulacyjnych dla zespołów za upowszechnianie kultury i twórczość artystyczną.
5. Raport o stanie Gminy Miedźna wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok.
15:32a)przedstawienie Raportu o stanie Gminy przez Wójta Gminy;
15:33b)debata nad Raportem;
15:35c)projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Miedźna wotum zaufania;
15:58d)Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania zadań i budżetu Gminy za rok 2021 oraz przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Miedźna sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego;
16:22e)Stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie przedłożonego sprawozdania Wójta Gminy z wykonania zadań i budżetu Gminy za rok 2021 wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Miedźna;
16:28f)przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Miedźna;
16:29g)dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania zadań i budżetu Gminy za rok 2021;
16:30h)projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Miedźna za 2021 rok;
16:33i)projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Miedźna absolutorium za 2021 rok.
6. Omówienie i podjęcie uchwał:
16:34a)Projekt D/46 w sprawie zmiany uchwały nr XLI/308/2021 Rady Gminy Miedźna z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna na lata 2022 – 2030;
16:35b)Projekt E/46 w sprawie zmiany uchwały nr XLI/309/2021 Rady Gminy Miedźna z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2022;
16:38c)Projekt F/46 w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie uchwały przez zgromadzenie wspólników spółki Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.;
16:38d)Projekt G/46 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miedźna na rok szkolny 2022/2023.
16:397. Interpelacje i zapytania radnych.
16:478. Informacja Wójta Gminy z prowadzonych prac oraz realizacji zadań inwestycyjnych w Gminie Miedźna.
17:239. Wolne wnioski i zapytania.
17:2310. Zamknięcie obrad XLVI sesji Rady Gminy.
pokaż cały porządek obrad

Rada Gminy Miedźna - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje