XLVII Sesja Rady Powiatu Powiatu Krotoszyńskiego z 30 maja 2022 roku

Rada Powiatu Krotoszyńskiego
Czas publikacji: 123 dni 14 godzin temu
Długość nagrania: 02:18:56
Liczba odtworzeń: 294
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

13:071.Otwarcie sesji.
13:092.Ustalenie porządku obrad.
13:113.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
13:134.Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
13:175.Interpelacje i zapytania radnych.
13:236.Wnioski i oświadczenia radnych.
14:007.Rozpatrzenie raportu o stanie powiatu wraz z podjęciem uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Krotoszyńskiego wotum zaufania.
8.Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym oraz podjęcie uchwał w sprawie:
14:38a)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Krotoszyńskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok;
14:49b)udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Krotoszyńskiego za 2021 rok.
15:029.Podjęcie uchwał w sprawie:
14:51a)zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
14:53b)przystąpienia Powiatu Krotoszyńskiego do realizacji zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego w roku 2022 pn. „Prowadzenie działań informacyjno–edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia wraz z możliwością uzyskania wsparcia psychologicznego”;
14:56c)upoważnienia Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego do dokonywania zmian w uchwale budżetowej oraz wieloletniej prognozie finansowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
15:02d)zmiany uchwały nr XLII/260/21 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2022 rok.
15:1710.Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
15:2411.Wolne głosy.
15:2412.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad