XI Sesja Rady Gminy Kalinowo, 20 grudnia 2019 r.

Rada Gminy Kalinowo
Czas publikacji: 433 dni 4 godziny temu
Długość nagrania: 01:36:46
Liczba odtworzeń: 517
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

10:101.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
10:162. Przyjęcie porządku obrad.
10:183. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
10:234. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
10:265. Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski sołtysów.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Kalinowo na 2020 rok,
10:31b) uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022,
10:36c) uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kalinowo na lata 2020 – 2024,
10:38d) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kalinowo, w roku szkolnym 2019-2020,
10:40e) zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Kalinowo na 2020 rok,
10:41f) zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Kalinowo na 2020 rok,
10:44g) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2019 – 2026,
10:46h) zmian budżetu gminy Kalinowo na 2019 rok,
10:51i) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2020 – 2030,
11:12j) uchwalenia budżetu gminy Kalinowo na 2020 rok.
11:20k)w sprawie zmiany uchwały nr VII.42.19 Rady Gminy Kalinowo z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, powstającymi na terenie nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
11:357. Odpowiedzi na interpelacje radnych i zapytania sołtysów.
11:428. Wolne wnioski
11:429. Zakończenie Sesji.
pokaż cały porządek obrad