XXXVIII Sesja Rady Miasta Ustroń 26-05-2022

Rada Miasta Ustroń
Czas publikacji: 27 maja 2022
Długość nagrania: 02:06:32
Liczba odtworzeń: 650
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

14:021. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
14:042. Zgłoszenie i rozpatrzenie sprostowań lub uzupełnień do protokołu z obrad XXXVII sesji Rady Miasta.
14:043. Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
14:114. Funkcjonowanie Straży Miejskiej na terenie Miasta.
14:235. Zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa na terenie Miasta.
14:376. Sprawozdanie z działalności Gminnego Komendanta Ochotniczej Straży Pożarnej, w tym koordynacji działań placówek OSP oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego na terenie miasta.
14:577. Sprawozdanie z działalności Kolei Linowej Czantoria Sp. z o.o. za 2021 rok, analiza działalności, plany rozwojowe.
15:118. Stan lasów na terenie miasta.
15:119. Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej.
15:1110. Wyniki konsultacji społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przedmiocie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ustroń.
15:1111. Wyniki konsultacji społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przedmiocie projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielenia dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji, polegających na usunięciu i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Ustroń.
15:1112. Wyniki konsultacji społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przedmiocie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę.
15:1313. Podjęcie uchwały w sprawie nadania wyróżnienia „Za zasługi dla Miasta Ustronia” Adrianowi Sikorze.
15:1314. Podjęcie uchwały w sprawie nadania wyróżnienia „Za zasługi dla Miasta Ustronia” Zygmuntowi Molinowi.
15:1415. Podjęcie uchwały w sprawie nadania wyróżnienia „Za zasługi dla Miasta Ustronia” Karolowi Brudnemu.
15:1416. Podjęcie uchwały w sprawie nadania wyróżnienia „Za zasługi dla Miasta Ustronia” Janowi Podżorskiemu.
15:2917. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2022.
15:2918. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń.
15:3019. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej.
15:3120. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Cieszyńskiego do realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja drogi powiatowej nr 2659S ul. Daszyńskiego na odcinku ok. 0,2 km (od skrzyżowania z ul. Kościelną do skrzyżowania z ul. Cieszyńską)".
15:3321. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na gruncie gminnym (ul. Turystyczna).
15:3322. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na gruncie gminnym (ul. Gałczyńskiego).
15:3523. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw lub najmu, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
15:3724. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ustroń.
15:3825. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielenia dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji, polegających na usunięciu i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Ustroń.
15:4026. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę.
15:4227. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta Ustroń uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach.
15:4328. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania z jednostkami samorządu terytorialnego w celu utworzenia Klastra Energii Gmin i Powiatu Cieszyńskiego.
15:4529. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasta Ustroń pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6- letnie i dzieci młodsze.
15:5830. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w Ustroniu Jaszowcu, w rejonie ulic Wczasowej, Turystycznej, Stromej, Skalica i Równica - etap 1.
15:5931. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
15:5932. Sprawy bieżące Miasta.
16:0533. Sprawy bieżące Rady Miasta.
16:0534. Zakończenie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad