Sesja Rady Miejskiej 26 maja 2022r.

Rada Miejska w Kunowie
Czas publikacji: 193 dni 8 godzin temu
Długość nagrania: 03:03:16
Liczba odtworzeń: 275
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

13:081.Otwarcie sesji, stwierdzenie ważności obrad.
13:122. Przyjęcie porządku obrad.
13:133. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 28.04.2022 r.
13:144. Informacja o stanie bezpieczeństwa:
13:39a)Informacja Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim;
13:27b)Informacja Komisariatu Policji w Kunowie.
13:405.Informacja o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego:
14:03a)Informacja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim;
14:27b)Informacja Prezesa Zarządu Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej w Kunowie;
14:28c)Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie:
14:55-Zarządu Zlewni w Radomiu,
15:14-Zespołu ds. Obiektu Hydrotechnicznego Brody Iłżeckie - Wióry.
15:196. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kunowie za 2021 rok.
15:247. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2022 -2035.
15:328. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kunów na 2022 rok.
15:379. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
15:4310. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Szkolnej 3 w Kunowie.
15:4711. Podjęcie uchwały o utracie mocy uchwał w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kunów.
15:5312.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowieckiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0653T od km 0+285,55 do km 0+345,25 wraz z budową mostu w miejscowości Małe Jodło w ramach zadania "Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0653T w miejscowości Małe Jodło w km 0+292”.
15:5413. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kunowie w okresie między sesjami.
15:5514. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie w okresie międzysesyjnym.
15:5715. Złożenie do Przewodniczącego Rady na piśmie interpelacji i zapytań.
16:0616. Wolne wnioski i informacje.
16:0617. Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad