XLIX Sesja Rady Miejskiej w Wieruszowie w dniu 25 maja 2022 r.

Rada Miejska w Wieruszowie
Czas publikacji: 84 dni 1 godzinę temu
Długość nagrania: 00:32:47
Liczba odtworzeń: 116
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad XLIX sesji Rady Miejskiej w Wieruszowie, stwierdzenie prawomocności.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Podjęcie uchwał:
1)w sprawie zmian budżetu Gminy Wieruszów na 2022 rok,
2)w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieruszów na lata 2022-2031,
3)w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika Ochotniczej Straży Pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu,
4)zmieniająca uchwałę Nr IX/53/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wieruszowie,
5)w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej dostosowania statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej do obowiązujących przepisów prawa,
6)uchylająca uchwałę nr XIX/104/95 Rady Miejskiej w Wieruszowie z dnia 24 kwietnia 1995 r. w sprawie przyjęcia regulaminu nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Wieruszowa oraz wpisywania do Księgi Zasłużonych dla Gminy i Miasta Wieruszów
7)w sprawie przyjęcia regulaminu nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Wieruszowa oraz wpisywania do Księgi Zasłużonych dla Gminy i Miasta Wieruszów
8)w sprawie przekazania do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstw Wodnego Wody Polskie w Poznaniu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Wieruszów,
9)w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Wieruszowie, oznaczonych nr ewid. 6/1 o pow. 0,1397 ha i nr ewid. 7 o pow. 0,1374 ha,
10)w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze zamiany nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Kuźnica Skakawska, oznaczonej nr ewid. 486/2 o pow. 0,0300 ha,
11)w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty Klubowi "SENIOR+" w Wieruszowie od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomością,
12)w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021 Samodzielnego PublicznegoZakłądu Opieki Zdrowotnej "Miejskiego Ośrodka Profilaktyki, Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Wieruszowie",
4.Interpelacje i zapytania radnych.
5.Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Miejskiej w Wieruszowie.
6.Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Wieruszowa.
7.Wolne wnioski i informacje.
8.Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad