LVI Sesja Rady Miejskiej w Ostródzie

Rada Miejska w Ostródzie
Czas publikacji: 192 dni 16 godzin temu
Długość nagrania: 01:51:47
Liczba odtworzeń: 445
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Powołanie Sekretarza obrad.
3.Proponowane zmiany do porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołu z LV sesji Rady Miejskiej.
5.Planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło mieszkańców Ostródy w roku 2022 i następnych.
6.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostróda na lata 2022-2030.
7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Ostróda na 2022 rok.
8.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Ostróda do dokonywania zmian w uchwale budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.
9.Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru śródmieścia miasta Ostródy.
10.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w obrębie osiedli: Drwęckiego i Mrongowiusza.
11.Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru śródmieścia miasta Ostróda.
12.Podjęcie uchwały w sprawie wskazana osoby do reprezentowania Gminy Miejskiej Ostróda w Stowarzyszeniu Zachodniomazurskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej.
13.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Rady Miejskiej w Ostródzie.
14.Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Miejskiej Ostróda za 2021 rok.
15.Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie za rok 2021.
16.Sprawozdanie Burmistrza z prac pomiędzy sesjami.
17.Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej.
18.Wolne wnioski, informacje i zapytania radnych.
19.Zamknięcie LVI sesji Rady Miejskiej.
pokaż cały porządek obrad