XLIV Sesja Rady Miejskiej w Tuchowie w dniu wtorek, 24 maja 2022

Rada Miejska w Tuchowie
Czas publikacji: 195 dni 10 godzin temu
Długość nagrania: 05:50:44
Liczba odtworzeń: 276
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
12:192. Przedstawienie porządku obrad.
12:203. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
12:364. Interpelacje radnych.
12:455. Sprawozdanie Burmistrza Tuchowa z działalności w okresie między sesjami.
13:096. Dorobek Klubu Sportowego ALFA Siedliska na przestrzeni 55- letniej działalności.
13:417. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2021 rok.
14:188. Sprawozdanie z działalności merytoryczno-finansowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuchowie za 2021 rok.
15:029. Informacja o działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Tuchów.
10. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Tuchów za 2021 rok.
11. Przeprowadzenie debaty nad raportem o stanie Gminy Tuchów za 2021 rok.
15:3812. Udzielenie Burmistrzowi Tuchowa wotum zaufania.
13. Przedstawienie dokumentów do udzielenia absolutorium Burmistrzowi Tuchowa za 2021 r.
16:171) przedstawienie sprawozdania finansowego za 2021 rok, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tuchów za 2021 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Tuchów za 2021 rok;
16:182)przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego;
16:183) przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tuchowie w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Burmistrza Tuchowa z wykonania budżetu gminy za rok 2021 oraz wniosku o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Tuchowa za 2021 rok;
16:184) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej wykonania budżetu Gminy Tuchów za 2021 rok oraz wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Tuchowa za 2021 rok;
16:185) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tuchowie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Tuchowa za 2021 rok.
16:2014. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tuchów za 2021 rok.
16:2315. Udzielenie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Tuchów za rok 2021.
16. Podejmowanie uchwał:
1)w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji "Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Tuchów na lata 2016-2021" za rok 2021,
2)w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/390/2022 z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu ustalania niektórych składników wynagradzania oraz dodatków dla nauczycieli,
3)w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Tuchów,
4)w sprawie zmiany uchwały Nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Tuchowie,
5)w sprawie zmian w uchwale nr XXXIX/371/2021 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuchów na lata 2022-2034,
6)w sprawie zmian w uchwale nr XXXIX/372/2021 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 grudnia 2021 r. –uchwała budżetowa Gminy Tuchów na 2022 rok,
17:367)w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego”.
17:4817. Odpowiedzi na interpelacje.
17:5718. Zapytania i wolne wnioski.
17:5719. Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad