56 Sesja Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, 24.05.2022

Rada Miasta Golubia-Dobrzynia
Czas publikacji: 188 dni 22 godziny temu
Długość nagrania: 02:41:23
Liczba odtworzeń: 417
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji.
2.Stwierdzenie quorum.
3.Wybór sekretarza obrad.
4.Wnioski do porządku obrad.
5.Przyjęcie protokołu z:
a)LV sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia.
6.Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miasta z prac w okresie międzysesyjnym.
7.Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym w tym z wykonania uchwał.
8.Przerwa w obradach.
9.Podjęcie uchwał.
a)zmieniająca uchwałę Nr LI/268/2021 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 grudnia 2021r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Golub-Dobrzyń;
b)zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr LI/268/2021 z dnia 28 grudnia 2021roku w sprawie budżetu na 2022 rok;
c)w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej uczestniczacych w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.
10.Informacje Przewodniczącego Rady Miasta o interpelacjach złożonych w okresie międzysesyjnym.
11.Wolne wnioski.
12.Zamknięcie Sesji.
pokaż cały porządek obrad