XXXVII Sesja Rady Gminy Nowa Wieś Wielka w dniu 23 maja 2022 r. cz. 13

Rada Gminy Nowa Wieś Wielka
Czas publikacji: 24 maja 2022
Długość nagrania: 00:10:16
Liczba odtworzeń: 573
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
15:492.Wybór sekretarza obrad.
15:503.Ustalenie porządku obrad.
15:504.Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 26 kwietnia 2022 r.
15:535.Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy i działalności w okresie między sesjami.
15:556.Wolne wnioski.
15:557.Odpowiedzi Wójta na interpelacje i wnioski zgłoszone na sesji w dniu 26 kwietnia 2022 r.
15:568.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2022-2029.
16:039.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2022 r.
16:0510.Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji podmiotowi leczniczemu.
16:0611.Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.
16:1712.Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Brzoza - część ul. Bydgoskiej.
16:2213.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny środków trwałych na rzecz PKP S.A.
16:2414.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu sieci gazowniczej.
16:2615.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu dla kablowej linii niskiego napięcia.
16:2816.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 174/94, położonej w Prądocinie, wydzielonej pod drogę wewnętrzną.
16:3017.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 58/6, położonej w Kobylarni, wydzielonej pod drogę wewnętrzną.
16:3418.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 219, położonej w Kobylarni.
16:3719.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 38/36, położonej w Olimpinie.
16:4220.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w Olimpinie, wydzielonej pod drogi wewnętrzne.
16:4421.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 140/22. połozonej w Dobromierzu, wydzielonej pod drogę wewnętrzną.
22.Informacja o działalności Gminnej Przychodni w Nowej Wsi Wielkiej za 2021 rok.
17:2223.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Gminnej Przychodni w Nowej Wsi Wielkiej za rok 2021.
24.Sprawozdanie z realizacji „Gminnego programu współdziałania z organizacjami pozarządowymi w 2021 r.”.
25.Informacja na temat działalności klubów sportowych.
17:3626.Sprawozdanie z zakresu umorzonych wierzytelności gminnych.
17:4127.Sprawozdanie z działalności Gminnej Spółki Wodnej za 2021 r.
18:0828.Interpelacje i zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
18:0929.Sprawy różne.
18:5230.Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kobylarnia S.A.”.
18:5231.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad