XV Sesja Rady Miasta Zgierza VIII kadencji

Rada Miasta Zgierza
Czas publikacji: 397 dni 19 godzin temu
Długość nagrania: 04:12:56
Liczba odtworzeń: 617
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

10:041.Otwarcie sesji.
10:182. Uwagi do porządku obrad.
10:273. Wręczenie gratulacji Panu Markowi Olczakowi.
10:274. Przyjęcie protokołu z XIV sesji.
10:515. Interpelacje i zapytania radnych.
10:526. Wnioski jednostek pomocniczych.
10:557. Zapytania mieszkańców.
10:588.Udzielenie odpowiedzi na interpelacje, wnioski oraz zapytania.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
10:59a)zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miasta Zgierza na I półrocze 2020 r.,
11:00b)wstąpienia w skład Rady Osiedla Przybyłów w Zgierzu,
11:01c)wstąpienia w skład Rady Osiedla Proboszczewice-Lućmierz w Zgierzu,
11:03d)stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza,
11:04e)nadania Tytułu Honorowego” Zgierski Dawca Krwi”,
11:06f)zmiany uchwały Nr XXIX/363/16 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zgierzu obowiązku wynikającego z zadania własnego gminy, obejmującego sprawy targowiska miejskiego w Zgierzu,
11:09g)zmiany uchwały Nr VIII/84/2019 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
11:12h) zmiany uchwały Nr VIII/85/2019 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Miasto Zgierz w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkiem wielolokalowym, w którym w części zamieszkują mieszkańcy i w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i zagospodarowania tych odpadów
11:19i)przyjęcia Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2020 dla miasta Zgierza,
11:30j) określenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych będących własnością i w zarządzie Gminy Miasto Zgierz na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania lub potrzebami ruchu drogowego,
11:32k) przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019 – 2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,
11:36l)szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych oraz schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi,
11:38m) ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasto Zgierz na rok szkolny 2019/2020,
11:40n) zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2019 w zakresie zadań własnych,
11:41o) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2034,
11:43q) ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Zgierz, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019,
11:45r) ustalenia zasad przekazywania jednostkom pomocniczym Gminy Miasto Zgierz składników mienia komunalnego do korzystania.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034:
12:45a) przedstawienie przez Prezydenta Miasta Zgierza projektu uchwały wraz z uzasadnieniem,
12:04b)odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi dotyczącej projektu uchwały,
12:05c) odczytanie przez Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Zgierza opinii do projektu uchwały,
12:45d)dyskusja nad projektem uchwały,
12:41e)głosowanie projektu uchwały,
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na rok 2020:
12:48a)przedstawienie przez Prezydenta Miasta Zgierza projektu uchwały wraz z uzasadnieniem,
12:53b)odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi dotyczącej projektu uchwały,
12:54c)odczytanie przez Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Zgierza opinii do projektu uchwały,
13:17d)dyskusja nad projektem uchwały,
13:17e)głosowanie projektu uchwały.
13:4612. Przyjęcie sprawozdań komisji Rady Miasta Zgierza za 2019 r.
13:4613. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
13:5714.Oświadczenia radnych.
14:0215. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.
14:0316. Zapytania i wolne wnioski.
14:0817.Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
14:1418.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/192/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie określenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych będących własnością i w zarządzie Gminy Miasto Zgierz na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania lub potrzebami ruchu drogowego
14:1619.Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad