XL Sesja Rady, 12 kwietnia 2022

Rada Gminy Belsk Duży
Czas publikacji: 6 dni temu
Długość nagrania: 00:53:33
Liczba odtworzeń: 32
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

10:231.Otwarcie obrad.
10:242. Ustalenie porządku obrad.
10:253. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
10:274. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku dokonania wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych za 2021 rok samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej w Belsku Dużym.
10:285. Podjęcie uchwały w sprawie zamian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
10:446. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie
10:457. Zaopiniowanie uchwały w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Belsk Duży na lata 2021-2026”
10:468. Zaopiniowanie uchwały w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2021 dla gminy Belsk Duży
10:519. Zaopiniowanie uchwały w sprawie w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu
10:5310. Zaopiniowanie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Gminy Belsk Duży
10:5411. Zaopiniowanie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Belsk Duży do 2030 roku
12. Zapytania i wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad