XX Sesja Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 19 grudnia 2019

Rada Powiatu Grajewskiego
Czas publikacji: 482 dni 7 godzin temu
Długość nagrania: 00:56:33
Liczba odtworzeń: 547
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołów z XVIII i XIX sesji Rady Powiatu Grajewskiego.
4.Informacja Przewodniczącego Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji.
5.Podjęcie uchwał:
a)w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Powiatu Grajewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r.
b)w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację w 2019 r. w Powiecie Grajewskim
c)w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
d)w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/173/17 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 25 maja 2017r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Grajewskim na lata 2017-2025,
e)w sprawie pokrycia straty netto Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie za rok obrotowy 2018,
f)w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych na terenie gminy Szczuczyn,
g)w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy i Miasta Szczuczyn,
h)w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2019,
i)w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2019-2023,
j)w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi na koszt właściciela i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg.
6.Wolne wnioski, zapytania i sprawy różne.
7.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad