Sesja Rady w dniu czwartek, 28 kwietnia 2022 - wersja z napisami

Rada Gminy Słupsk
Czas publikacji: 207 dni 9 godzin temu
Długość nagrania: 00:55:26
Liczba odtworzeń: 428
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie sesji,
b) stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Sprawozdanie z Działalności Centrum Usług Społecznych za 2021 r.
3. Omówienie realizowanych projektów proekologicznych.
4. Informacja o wydarzeniach na terenie Gminy Słupsk w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwał.
a)- druk Nr 1 w sprawie przystąpienia Gminy Słupsk do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.
b) - druk Nr 2 w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Słupsk na lata 2022 - 2026
c) - druk Nr 3 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej w miejscowości Włynkowo, gm. Słupsk.
d) - druk Nr 4 w sprawie wyrażenia woli przyjęcia zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogą powiatową nr 1105G na działkach nr 261 oraz 255/1 obręb ewidencyjny Redęcin na odcinku od miejscowości Redęcin do granicy administracyjnej Gminy Słupsk i Kobylnica
e) - druk Nr 5 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej w miejscowości Stanięcino, gm. Słupsk.
f) - druk Nr 6 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej w miejscowości Stanięcino, gm. Słupsk
g) - druk Nr 7 w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Słupsk
h) - druk Nr 8 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Jezierzyce
i) - druk Nr 9 w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia z Miastem Słupsk, Powiatem Słupskim, Gminą Miasto Ustka, Gminą Kobylnica, Gminą Ustka, Gminą Damnica i Gminą Dębnica Kaszubska w sprawie współpracy jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk-Ustka służącej realizacji zadań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
j) - druk Nr 10 w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach
k) - druk Nr 11w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Warblewo, gmina Słupsk
l) - druk Nr 12 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Swochowo, gmina Słupsk
m) - druk Nr 13 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębach geodezyjnych Strzelinko i Gałęzinowo gmina Słupsk,
n) - druk Nr 14 w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej Gminy Słupsk „Centrum Usług Wspólnych w Gminie Słupsk”
o) - druk Nr 15 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/481/2021 Rady Gminy Słupsk z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień Gminy Słupsk na rok 2022
p) - druk Nr 16 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Bierkowo, gmina Słupsk
r) - druk Nr 17 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Bierkowo, gmina Słupsk
s) - druk Nr 18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Bukówka, gmina Słupsk
t) - druk Nr 19 w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2022 r.
u) - druk Nr 20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupsk uchwalonej Uchwałą Rady Gminy Słupsk Nr XLII/479/2021 z dnia 21 grudnia 2021 roku
6. Wolne wnioski i informacje.  
7. Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad