XLIX Sesja Rady Miejskiej w Nałęczowie w dniu czwartek, 12 maja 2022

Rada Miejska w Nałęczowie
Czas publikacji: 6 dni 19 godzin temu
Długość nagrania: 04:16:40
Liczba odtworzeń: 125
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

14:131. Otwarcie Sesji.
14:142. Przyjęcie porządku obrad.
14:403. Informacja Burmistrza o działalności między sesjami Rady.
15:314. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
15:575. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2022 rok.
16:006. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Nałęczowa do realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
16:337. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nałęczów.
16:418. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na utrzymaniu grobu wojennego na terenie gminy Nałęczów.
16:429. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
16:5710. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc handlu rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi oraz regulaminu tego handlu.
17:0211. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały NR XII/84/15 Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz zwolnienia z opłaty targowej niektórych rodzajów sprzedaży.
17:0912. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Nałęczowa.
17:1213.Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia do realizacji zadania publicznego zarządzania odcinkami drogi powiatowej w zakresie sprzątania letniego.
17:1514.Podjecie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Puławskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania polegającego na Budowie mostu w ciągu DP nr 2234L wraz z rozbiórką istniejącego mostu.
17:1715.Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz KWD Malinowski Spółka Komandytowa obejmującej linię kablową SN 15Kv+RHDPE.
17:5316. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie o zamiarze rozwiązania Straży Miejskiej w Nałęczowie.
18:1917. Oświadczenia, zapytania i wolne wnioski.
18:1918. Odpowiedzi na zapytania.
18:1919. Interpelacje.
18:2220. Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad