Sesja Rady w dniu piątek, 29 kwietnia 2022

Rada Miejska w Tykocinie
Czas publikacji: 390 dni 5 godzin temu
Długość nagrania: 00:54:54
Liczba odtworzeń: 482
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
10:352. Przyjęcie porządku obrad.
10:353. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Miejskiej w Tykocinie.
10:394. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok 2022.
10:445. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tykocin na lata 2022-2034.
10:496. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na "Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1377B na odcinku Tykocin – Kiermusy – Nieciece - Łopuchowo – Etap II (Nieciece – Łopuchowo) (Gm. Tykocin)".
10:537. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Białostockiemu.
10:558. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego strażakom ratownikom Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie gminy Tykocin.
11:009. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udziału Gminy Tykocin w realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi na lata 2021-2027.
11:0310. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tykocinie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.
11:0511. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za transport nieczystości ciekłych przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie.
11:0612. Rozpatrzenie projektu uchwały określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego.
11:0813. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Tykocin na lata 2018 – 2022 za 2021r.
11:0914. Rozpatrzenie i omówienie sprawozdania „Ocena zasobów pomocy społecznej”.
11:2115. Interpelacje i zapytania radnych.
11:2616. Wolne wnioski i informacje.
17. Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad